Kontakt

PREDSTAVITEV

Združenje borcev za ohranjanje vrednot narodnoosvobodilnega boja Grosuplje  je samostojna, domoljubna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci, drugi udeleženci narodnoosvobodilnega in protifašističnega boja ter zagovorniki vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-1945.

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

Združenje je član Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Združenje deluje z namenom, da na območju občin  Grosuplje, Ivančna gorica in Dobrepolje  uresničuje

naslednje cilje in sicer, da:

–     skrbi za ohranitev vrednot narodnoosvobodilnega boja;

–     skrbi za varstvo vojnih veteranov na področju socialno-zdravstvenega varstva;

–     ohranja in razvija spominske svečanosti na dogodke iz obdobja NOB;

–     skrbi za vzdrževanje spominskih znamenj in vojnih grobišč iz obdobja 1941-1945;

–     v okviru informativno publicistične dejavnosti pojasnjuje medvojna dogajanja in se zavzema za objektivno in

strokovno obravnavanje dogajanja v času druge svetovne vojne na Slovenskem;

–     izvaja pogrebne časti udeležencem NOB

–     ohranja tovariške vezi med borci, udeleženci in zagovorniki narodnoosvobodilnega boja;

–     goji solidarnost in humane medsebojne odnose ter spodbuja in razvija razne oblike prostovoljne družbene pomoči

ter samopomoč v skrbi za ostarele, bolne in onemogle člane;

–     nudi pomoč državnim organom pri uresničevanju pravic upravičencem po zakonu o vojnih veteranih,  zakonu o

žrtvah vojnega nasilja, zakonu o vojnih grobiščih, zakonu o varstvu kulturne dediščine in po drugih predpisih;

–     spodbuja in podpira s tematiko narodnoosvobodilnega boja povezano zgodovinopisno, muzejsko, spomeniško

varstveno dejavnost in umetniško ustvarjalnost;

–     organizira tovariška srečanja, športno-rekreacijske in druge prireditve ob pomembnih obletnicah zgodovinskih

dogodkov in ob državnih praznikih. Ob tej priložnosti izdaja in prodaja brošure, značke in drugo ustrezno promocijsko

gradivo;

–     opravlja druge naloge po sklepih organov zveze in skupščine združenja.

Član združenja je lahko državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije, pisno izrazi željo postati član in sprejme statut, programske usmeritve in temelje delovanja združenja  in je:

 1. a) udeleženec narodnoosvobodilnega boja, borec, aktivist ali član Osvobodilne fronte, Slovenske protifašistične zveze, Zveze slovenske mladine ali pionirske organizacije;
 2. b) vojaški vojni invalid, vojni ujetnik;
 3. c) civilni invalid vojne;
 4. d) v domovini ali v tujini podpiral narodnoosvobodilno gibanje ali zunaj domovine sodeloval v oboroženem odporu, v zavezniških vojskah ali gibanju proti fašizmu;
 5. e) zaradi udeležbe oz. sodelovanja v narodnoosvobodilni vojni bil v zaporu, taborišču, konfinaciji ali na prisilnem delu (zapornik, interniranec, taboriščnik, konfiniranec, deportiranec);
 6. f) žrtev nacifašističnega nasilja (taboriščnik-ukradeni otrok, begunec, izgnanec);
 7. g) borec vojne za Slovenijo 1991;
 8. h) zagovornik vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941-1945.

Pod istimi pogoji postane član združenja tudi tuj državljan, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

 

Zaradi lažjega izvajanja dela združenja, se člani združenja na območju ene ali več krajevnih skupnosti  povezujejo v  krajevne organizacije. Te oblike povezovanja so metode dela združenja, organizirane po teritorialnem principu.

V krajevno oziroma občinsko organizacijo, ki se ustanovi na predlog najmanj petih članov, se vključujejo člani združenja, ki imajo stalno bivališče na območju, na katerem je ustanovljena krajevna  organizacija.

Krajevne organizacije nimajo statusa pravne osebe in morajo delovati v skladu z določili statuta združenja.

 

v Združenju borcev za vrednote NOB Grosuplje ( skrajšano  ZB NOB Grosuplje )  delujejo naslednje krajevne organizacije:

 1. Krajevna organizacija Grosuplje ( skrajšano KO ZB Grosuplje )
 2. Krajevna organizacija Šmarje Sap ( skrajšano KO ZB Šmarje Sap )
 3. Krajevna organizacija Ivančna Gorica ( skrajšano KO ZB Ivančna Gorica )
 4. Krajevna organizacija Višnja Gora ( skrajšano KO ZB Višnja Gora )
 5. Krajevna organizacija Stična ( skrajšano KO ZB Stična )
 6. Krajevna organizacija Krka ( skrajšano KO ZB Krka )